Êèåâå ïðîøëà åæåãîäíàÿ àêöèÿ «Ñâ³÷êîâà õîäà — 2009»

By: deputaty.info

Àêöèÿ «Ñâ³÷êîâà õîäà — 2009» âîçëå Ïàëàöà Ñïîðòà â Êèåâå 1 äåêàáðÿ 2009 ã.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to Top